กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • นายนคร สุขเจริญ

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ โทร. 093-6265517

  E-mail nakhonsukcha@gmail.com

 • นายนคร สุขเจริญ

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

 • น.ส.ชุตินันท์ แดงสกล

  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

 • นายสำราญ ประสงค์

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายสุมลรัตน์ อินทรสุวรรณ

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายชัยพร สุขสวัสดิ์

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายวุฒิไกร ฤทธิ์ละคร

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายสุวัชระ เกตุวารี

  คนงานประจำรถขยะ