สมาชิกสภาเทศบาล
 • นายพรภิรมย์ พันธุ์แก้ว

  ประธานสภาเทศบาล เขต 1

 • นายพัทธยา น้อยสำราญ

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 • นายสาโรจน์ ใจสมคม

  รองประธานสภาเทศบาล เขต 1

 • นางสุพัตรา ท้อสุวรรณ

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 • นายศรศักดิ์ ตังค์สุรัตน์

  เลขานุการสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 • นางสาวจีรารัตน์ เกตุนิคม

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 • นางสาวฐิติมา เขียวนิล

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 • นายศักดิ์ดา พริ้มนะ

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 • นายสุรเชษฐ์ รัตนภักดี

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 • นายกนก ไชยพูล

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 • นายวิรัตน์ สุขสวัสดิ์

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 • นายจเร ฤทธิกุล

  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2