ภาพกิจกรรม
ครอบครัวสัมพันธ์ 25 ม.ค.56

ครอบครัวสัมพันธ์ 25 ม.ค.56

6450

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 14-15 มี.ค.56

โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 14-15 มี.ค.56

6404

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการประชุมประชาคม 26 มี.ค.56

โครงการประชุมประชาคม 26 มี.ค.56

6046

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
สัปดาห์แสดงผลงานนักเรียน 27 มี.ค.56

สัปดาห์แสดงผลงานนักเรียน 27 มี.ค.56

6019

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ภาพกิจกรรมวัน สงกรานต์ 56

ภาพกิจกรรมวัน สงกรานต์ 56

6018

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันเข้าพรรษา 23 ก.ค.56

วันเข้าพรรษา 23 ก.ค.56

5981

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
งานกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด อ.พะโต๊ะ 56

งานกีฬานักเรียนต้านยาเสพติด อ.พะโต๊ะ 56

9436

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานภาคอีสาน 8-13 ก.ค.56

ฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานภาคอีสาน 8-13 ก.ค.56

9265

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
งานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2556

งานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2556

9250

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1/2556 ประจำปี 2556

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1/2556 ประจำปี 2556

9261

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน ทต.พะโต๊ะ 28 ส.ค. 56

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน ทต.พะโต๊ะ 28 ส.ค. 56

9078

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 3-4 ก.ย.56

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 3-4 ก.ย.56

8940

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมปฎิบัติการพลังแผ่นดินต่อสู้เอาชนะไข้เลือดออก ประจำปี 2556

ร่วมปฎิบัติการพลังแผ่นดินต่อสู้เอาชนะไข้เลือดออก ประจำปี 2556

8945

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
Big Cleaning Day  20-9-56

Big Cleaning Day 20-9-56

8944

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
อบต.นาขา มาศึกษาดููงานเตาเผาขยะ

อบต.นาขา มาศึกษาดููงานเตาเผาขยะ

8951

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวเนื่องในวันออกพรรษา

ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวเนื่องในวันออกพรรษา

8956

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อหารือกิจกรรมต่างๆ

ประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อหารือกิจกรรมต่างๆ

8966

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
มอบเงินผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนต.ค.56

มอบเงินผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนต.ค.56

8951

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ร่วมแห่พระและสมโภชพระของ 4 ชุมชนในเขตเทศบาล 20-22 ต.ค.56

ร่วมแห่พระและสมโภชพระของ 4 ชุมชนในเขตเทศบาล 20-22 ต.ค.56

8956

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมผู้สูงอายุ 22-10-56

กิจกรรมผู้สูงอายุ 22-10-56

8749

6 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...