สำนักปลัด
 • นางสาวศรีรัตน์ จุลพงศ์

  หัวหน้าสำนักปลัด โทร. 081-8945978

  E-mail annboomboom@hotmail.com

 • นางสุพัตรา ชูโชติ

  นักวิเคราะห์นโยบายฯ ชำนาญการ

 • นางสาวสารีย์ เรืองเกตุ

  นักทรัพยากรบุคลชำนาญการ

 • นายประพันธ์ ไชยพูล

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • นายรัตนชัย โสภณ

  เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

 • นางจุฬารัตน์ ท้อสุวรรณ

  ผช.เจ้าพนักงานทะเบียน

 • นางจิรนันท์ ปานเจิม

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • นางสาวบุญเอี่ยม มีกูล

  ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 • นางสาวสุจิตรา แกล้วทนงค์

  ผช.เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

 • นายปรมินทร์ ฉิมมี

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายปัจพงษ์ แย้มชะยา

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายวฤทธิ์ สุขสวัสดิ์

  พนักงานดับเพลิง

 • นายภานุพงศ์ ฤทธิกุล

  พนักงานดับเพลิง

 • นายชัยรัตน์ แย้มจรัส

  พนักงานดับเพลิง

 • นายขวัญใจ รองแก้ว

  พนักงานดับเพลิง