คณะผู้บริหาร
 • นายประยูร แดงสกล

  นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ <BR> โทร. 089-8726678 <BR> E-mail prayurdaengskl@gmail.com

 • นายสุรศักดิ์ ท้อสุวรรณ

  รองนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ <BR> โทร. 084-8407479 <BR> E-mail surasak7479@gmail.com

 • นายเฉลิมพล ทองคง

  รองนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ <BR> โทร. 089-8687408 <BR> E-mail chalermpol514@gmail.com

 • นางสาวจุฬารัตน์ เกิดสมบัติ

  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ <BR> โทร. 099-4632369 <BR> E-mail jularat140629@gmail.com

 • นางอุษา ศรีวาลัย

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ <BR> โทร. 081-0781987 <BR> E-mail om_sriwalai@hotmail.com