ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-27

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-28

องค์การบริหารส่วนตำบลสวี

ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์การฉีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-23

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม

ซื้อวัสดุสำนักงานของสนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-23

เทศบาลตำบลท่ามะพลา

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-21

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

จ้างเหมาขุดซ่อมแซมท่อประปา หมู่ที่ ๓,๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-23

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0018 จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-28

องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-29

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติมกรณีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-23

องค์การบริหารส่วนตำบลครน

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ กระบะเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๔๐๗ ชุมพร รหัสครุภัณฑ์ ๐๒๕-๖๖-๐๐๐๑ พร้อมบริการประกอบติดตั้ง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-22

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานธุรการ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-23

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-23

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2 ประจำเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-29

เทศบาลตำบลท่ายาง

ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-23

เทศบาลตำบลสะพลี

ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-23

สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก

จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (ชุดใบมีดดันดิน,ชุดเครื่องตัดหญ้า) จำนวน ๑ คัน

2024-02-27

เทศบาลตำบลวังไผ่

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยสุขาภิบาล ๒๒ (ตลาดนัดฝนทอง)

2024-02-14

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก

ทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) พร้อมติดตั้ง

2023-01-12

เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์

ซื้อหินคลุก จำนวน ๔๐ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-23

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-13