รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เผยแพร่ข้อมูลความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
4 เมษายน 2567

382