ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
30 พฤศจิกายน 542

0


เขตการปกครอง
          เทศบาลตำบลพะโต๊ะ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 6.66 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองท้องถิ่นออกเป็น 6 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2,3,4,5,7,8 หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลทั้งหมดคือ หมู่ที่ 2,8 ตำบลพะโต๊ะ หมู่บ้านที่ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาลบางส่วนคือ หมู่ที่ 3,4,5,7 ตำบลพะโต๊ะ จำนวนครัวเรือนของราษฎร ในเขตเทศบาลทั้งหมด 486 ครัวเรือน ประชากรจำนวน 1,360 คน ชาย 700 คน หญิง 660 คน อัตราความหนาแน่น ของประชากร 197 คน/ตารางกิโลเมตร

การแบ่งชุมชนแบ่งออกเป็น4ชุมชน ประกอบด้วย
          1.ชุมชนบ้านไสงอ (หมู่2,3)
          2.ชุมชนวัดควนดอกไม้ (หมู่4,5)
          3.ชุมชนบ้านท่าไทร (หมู่7)
          4.ชุมชนบ้านพะโต๊ะ ( หมู่ 8 )

การเมืองการบริหาร
30 พฤศจิกายน 542

0


 

1.การบริหารการเมืองท้องถิ่น

          เทศบาลตำบลพะโต๊ะ     เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีโครงสร้างของเทศบาลตำบลประกอบด้วย  2  ฝ่าย  คือ

            1) ฝ่ายสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะ    มีฐานะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ  มีสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งเขตละ  6  คน  เทศบาลตำบลพะโต๊ะมี  2   เขตเลือกตั้ง  มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพะโต๊ะจำนวน  12  คน

2) ฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลพะโต๊ะ   มีคณะผู้บริหารจำนวน  5  คน  คือ นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ    จำนวน  1  คน  รองนายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ  จำนวน  2  คน  เลขานุการนายกเทศมนตรีจำนวน  1  คน  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีจำนวน  1  คน

 

2.การบริหารส่วนราชการของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ

          ส่วนราชการของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ  มีปลัดเทศบาลตำบลพะโต๊ะเป็นผู้บังคับบัญชา  โดยมีการจัดแบ่งส่วนราชการออกเป็น  7  ส่วน 

          1)สำนักปลัดเทศบาล                       มีหัวหน้าสำนักปลัด                                            เป็นผู้บังคับบัญชาดูแล

          2)กองคลัง                                        มีผู้อำนวยการกองคลัง                                        เป็นผู้บังคับบัญชาดูแล

          3)กองช่าง                                        มีผู้อำนวยการกองช่าง                                         เป็นผู้บังคับบัญชาดูแล

          4)กองการศึกษา                               มีรักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา               เป็นผู้บังคับบัญชาดูแล

          5)กองประปา                                   มีรักษาราชการแทน ผอ.กองประปา                   เป็นผู้บังคับบัญชาดูแล

          6)กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีรักษาราชการแทน ผอ.สาธารณสุขฯ                 เป็นผู้บังคับบัญชาดูแล
          7)หน่วยตรวจสอบภายใน               มีนักวิชาการตรวจสอบภายใน                             เป็นผู้บังคับบัญชาดูแล

 

 

 

สภาพทางเศรษฐกิจ
30 พฤศจิกายน 542

0


       

      เทศบาลตำบลพะโต๊ะมีพื้นที่การเกษตรทั้งหมดประมาณ  3,574.5 ไร่   ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลพะโต๊ะทำอาชีพการเกษตร  คือ  ทำไร่ ทำสวน เพาะปลูก  เป็นส่วนใหญ่  พืชเศรษฐกิจที่สำคัญในเขตเทศบาลตำบลพะโต๊ะ  ได้แก่   ยางพารา  ปาล์มน้ำมัน  ทุเรียน    มังคุด   ลางสาด  ลองกอง   ฯลฯ

การพานิชย์
30 พฤศจิกายน 542

0


 

-   มีสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่           จำนวน     2     แห่ง

-   มีสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดเล็ก            จำนวน     8     แห่ง

-   มีธนาคาร 2 แห่ง คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และ ธนาคารออมสิน

-   มีสหกรณ์ 1 แห่ง คือ สหกรณ์อำเภอพะโต๊ะ

-   มีร้านสะดวกซื้อ 1 แห่ง (เซเว่น อีเลฟเว่น)

ทรัพยากรธรรมชาติ
30 พฤศจิกายน 542

0


      เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ถือได้ว่าเป็นเทศบาลที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากที่สุดของจังหวัดชุมพร และถือได้ว่ามีพื้นที่ป่าไม้ สัตว์ป่าที่อุดมสมบูรณ์และมีค่ามากประกอบกับพื้นที่มีลักษณะเป็นภูเขา  เหมาะที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ต้อนรับนักท่องเที่ยว  ที่จะมาพักผ่อนพื้นที่ส่วนใหญ่ของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ   เป็นพื้นที่สูงมีภูเขาสลับซับซ้อน สภาพดินทั่วไปเป็นดินเหนียวปนทรายเหมาะกับการเพาะปลูกผลไม้ การถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพะโต๊ะมีน้อย   เพราะส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวน

      ดิน  เทศบาลตำบลพะโต๊ะมีสภาพดินเป็นดินเหนียวปนทราย เหมาะแก่การปลูกผลไม้ต่างๆ เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ลางสาด ส้ม ฯลฯ

      น้ำ เทศบาลตำบลพะโต๊ะ มีแม่น้ำหลังสวนไหลผ่านให้เกษตรกรใช้ในการเกษตร อุปโภคบริโภค และเป็นแหล่งน้ำดิบของการประปาเทศบ
     
ป่าไม้  เทศบาลตำบลพะโต๊ะทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์และมีค่าทางเศรษฐกิจมากมาย  เช่น  ไม้ยาง  ไม้ตะเคียน  ไม้หลุมพอ  ไม้จำปา  ไม้ตะแบก ฯลฯ

      แร่ธาตุ ประกอบกับเทศบาลตำบลพะโต๊ะเป็นภูเขาสลับซับช้อน ทำให้มีทรัพยากรที่สำคัญคือ แร่ดีบุก  ซึ่งมีค่าทางเศรษฐกิจมากในอดีต

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
30 พฤศจิกายน 542

0


ในเขตเทศบาลตำบลพะโต๊ะ  มีสถานีตำรวจภูธรอำเภอพะโต๊ะ 1แห่ง อัตรากำลังเจ้าหน้าที่มีประมาณ 59  นาย     ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ในเกณฑ์ดี ในส่วนของเทศบาลมีเจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย  จำนวน  1 คน มีรถดับเพลิง จำนวน  2  คัน  มีรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน มีรถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 1 คัน และมีเครื่องสูบน้ำชนิดหาบหาม  จำนวน  1  เครื่อง

·  ข้อมูล ณ เดือน  กุมภาพันธ์   2554

สาธารณสุข
30 พฤศจิกายน 542

0


 

          ในเขตเทศบาลตำบลพะโต๊ะมีการให้บริการด้านสาธารณสุข  โดยมีสถานบริการดังนี้

1.  โรงพยาบาล                                 จำนวน            1        แห่ง

2.  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ             จำนวน            1        แห่ง

3.  สำนักงานส่วนมาลาเรีย                   จำนวน            1        แห่ง

จำนวนบุคลากรด้านสาธารณสุข

แพทย์                                            จำนวน            3        คน

ทันตแพทย์                                      จำนวน            -         คน

เภสัชกร                                          จำนวน            2        คน

พยาบาล                                         จำนวน            28      คน

เขตการปกครอง
30 พฤศจิกายน 542

0


เขตการปกครอง

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 6.66 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,162.5 ไร่

แบ่งการปกครองท้องถิ่นออกเป็น 6 หมู่บ้าน  คือหมู่ที่  2,3,4,5,7,8  ตำบลพะโต๊ะ

หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลทั้งหมด คือหมู่ที่ 2 , 8 ตำบลพะโต๊ะ หมู่บ้านที่ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาลบางส่วน

คือหมู่ที่  3,4,5,7 ตำบลพะโต๊ะ มีจำนวนครัวเรือนของราษฎรในเขตเทศบาล   ทั้งหมด  681   ครัวเรือน  

ประชากรจำนวน 1,498 คน  ชาย 740 คน   หญิง  758   คน  โดยแยกรายละเอียดตามหมู่บ้านได้ดังนี้

ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น   1,498   คน แยกเป็น  ชาย   740   คน   หญิง  758   คน

มีความหนาแน่นเฉลี่ย  224.92  คน / ตารางกิโลเมตร   มี  681   ครัวเรือน  มีรายละเอียดดังนี้

หมู่ที่

ชื่อชุมชน

ชาย  (คน)

หญิง  (คน)

รวม (คน)

จำนวนครัวเรือน

2,3

ชุมชนบ้านไสงอ

97

84

181

69

4,5

ชุมชนวัดควนดอกไม้

159

167

326

100

7

ชุมชนบ้านท่าตีน

158

180

338

108

8

ชุมชนบ้านพะโต๊ะ

326

327

653

404

รวม

740

758

1,613

1498

อัตราความหนาแน่นของประชากร    224.92   คน / ตารางกิโลเมตร 

* ข้อมูลทะเบียนราษฎร์  ณ  เดือน มกราคม 2563

การแบ่งชุมชนแบ่งออกเป็น 4 ชุมชน       ประกอบด้วย

1. ชุมชนบ้านไสงอ   (หมู่ 2,3 )

2. ชุมชนวัดควนดอกไม้  (หมู่ 4,5 )

3. ชุมชนบ้านท่าตีน ( หมู่ 7 )

4. ชุมชนบ้านพะโต๊ะ ( หมู่ 8 )